Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Ski Trade s.r.o.

     

se sídlem Tržní nám. 657/12, 460 01 Liberec I     

identifikační číslo: 25485903    

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20327     

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.ok-sport.cz/   

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ski Trade s.r.o., se sídlem Tržní náměstí 657/12, Liberec 1, 460 01, identifikační číslo: 25485903, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20327 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem nebo podnikatelem (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.ok-sport.cz/ (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Webová stránka ok-sport.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje Občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. 

 

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím Webové stránky ok-sport.cz jsou závazné. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami včetně Reklamačního řádu a Zásad zpracování osobních údajů.

Všechny ceny zboží na Webové stránce jsou uvedeny včetně DPH 21 % a všech poplatků stanovených zákonem (recyklační). Náklady na dodání se liší dle zvoleného poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.

Veškeré zboží nabízené Prodávajícím na této Webové stránce je I. jakosti a bezvadné. U všech výrobků je v zásilce přibalen papírový paragon o koupi zboží. Jako paragon o koupi zboží či pro případné reklamace slouží také zaslaný e-mail.

 

Uzavření kupní smlouvy

Návrh k uzavření kupní smlouvy podává Kupující vložením požadovaného zboží do košíku a následným potvrzením objednávky pomocí tlačítka Odeslat objednávku. Objednávka obsahuje zejména informace o druhu a množství objednávaného zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále jen jako „Objednávka“). Odeslání Objednávky zboží zákazníkem na webové stránce je návrhem kupní smlouvy. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

Kupní smlouva podle §44 občanského zákoníku vzniká v okamžiku potvrzení Objednávky prodávajícím.

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je pravdivé vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Dodací podmínky

Uzavřením Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje Kupujícímu dodat zboží, které je předmětem koupě a Kupující se zavazuje zboží převzat a uhradit kupní cenu.

Cena plnění je dle příslušné objednávky a dle platného ceníku Prodávajícího v termínu přijetí Objednávky.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Do té doby je zboží majetkem Prodávajícího.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v Objednávce.

Doba expedice objednaného zboží je uváděna u jednotlivých produktů:

  1. je-li objednaný produkt skladem, je jeho expedice během 1-2 pracovních dní a přesný termín doručení je poté závislý na České poště nebo spediční firmě.
  2. pokud zboží není skladem, je odesíláno během 2-5 pracovních dnů od obdržení objednávky a Kupující je vždy informován.
  3. je-li produkt vyprodán i u výrobce, proběhne odeslání během cca 4 týdnů - tato skutečnost je uváděna u jednotlivých produktů a Kupující je o této skutečnosti a datu odeslání průběžně informován Prodávajícím.

Nároky Kupujícího z titulu opožděné dodávky zboží jsou vyloučeny.

Po potvrzení Objednávky informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím e-mailu na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce ohledně data expedice zboží, popřípadě podkladů k uhrazení Objednávky pomocí bezhotovostnímu převodu.

V případě stornování Objednávky nebo její části ze strany dodavatele nabídne Prodávající Kupujícímu náhradní řešení.

 

Poštovné a balné

Při úhradě zboží formou dobírky je Kupujícímu ke kupní ceně zboží připočteno poštovné ve výši 180,- Kč. Balné není zpoplatněno.

Při platbě zboží formou bankovního převodu je Kupujícímu ke kupní ceně zboží připočteno poštovné ve výši 150,- Kč. Balné není zpoplatněno.

V případě rozměrného zboží (hole, lyže, kola) bude účtován poplatek za dopravu 400 Kč

 

Platební podmínky

Platba dobírkou: Objednávka bude zaslána na adresu, kterou jste uvedli při vyplňování objednávky. Dopravce objednávku Kupujícímu vydá po úplném uhrazení kupní ceny. Kupující je povinen objednávku bez zbytečného odkladu převzít. V případě, že kupující objednávku nepřevezme ve lhůtě stanovené dopravcem a ta bude vrácena zpět Prodávajícímu, má Prodávající právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody - jednorázový poplatek 300,-Kč. Jestliže Prodávající obdrží objednávku zpět, má Kupující právo na splnění této objednávky, jakožto i dalších objednávek, jen při platbě předem na účet Prodávajícího.

Platba bankovním převodem. Po uzavření objednávky obdrží Kupující e-mail s údaji potřebnými k uskutečnění platby pomocí bankovního převodu na účet Prodejce. Účet je veden u České spořitelny, číslo účtu 0988297309/0800, jako variabilní symbol uvádí Kupující číslo své objednávky). Objednávka je Prodejcem expedována po připsání platby na účet Prodejce. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informuje a úhradu za objednávku obratem vrátí na účet Kupujícího.

 

Prohlídka zboží

Kupující je povinen po převzetí prohlédnout a vyzkoušet dodané zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím tohoto internetového obchodu, má Kupující v souladu s §53 odst.6 Občanského zákoníku č. 40/1964Sb. ve znění pozdějších zákonů právo odstoupit od Kupní smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od převzetí Objednávky. Zboží při vrácení musí být v bezvadném a neporušeném stavu v původních obalech s etiketami (visačkami).

 

Reklamační řád

Na veškeré zboží poskytuje Prodejce zákonnou 24měsíční záruční lhůtu, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným skladováním, nesprávným používáním a přetěžováním zboží.

Případné reklamace vyřizuje Prodávající v souladu s platnými právními předpisy. Kupující je povinen zboží při jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození a tyto neprodleně hlásil přepravci. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Postup při reklamaci:
a) Kupující informuje Prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
b) Kupující zašle reklamované zboží jako doporučený pojištěný balík (ne na dobírku) na adresu sídla Prodávajícího
c) do zásilky uvede Kupující důvod reklamace a svoji kontaktní adresu
d) Kupující při odeslání připojí také doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě Prodávajícího a záruční list, pokud byl součástí Objednávky

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě delších reklamací se Prodávající zavazuje Kupujícího neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) 

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.

ČOI - Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na níže uvedeném odkazu na stránkách ČOI nebo ho na požádání zašle Prodávající.

 

https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Reklamační řád platí od 1. července 2016

 

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu ok-sport.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


Provozovatel obchodu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu obchodu, nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze a Provozovatel se na základě této žádosti zavazuje tak neprodleně učinit.

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Doručovací adresa - nám. Tržní 657/12, Liberec I - Staré Město, 460 01.

Adresa elektronické pošty - info@ok-sport.cz

telefon +420 485 106 003.

 

V Liberci dne 7.10.2016, Jan Kudrna, jednatel Ski Trade s.r.o.

 

 

Potřebujete poradit?

Naši profesionální technici Vám odborně poradí a doporučí pro Vás to nejlepší.